Bilecik Haberleri, Son Dakika Bilecik Haberleri

Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı

BİLECİK MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDANİHALE İLANBİRLİĞİN ADIBilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme BirliğiİHALE ADIBilecik Merkez İlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşiNİTELİĞİİlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşiMİKTARITerfili İsale Hattı (1600 metre)Modüler Terfi BinasıTesislerin Etrafına Himaye Çiti (120 Mt. )Dalgıç Elektromotopomp Grubu ile İlgili İşlerŞamandıra SistemiElektrik Nakil Hattı (OG) (493, 98 metre)AÇIKLAMAİlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşinin uygulama Projesi Yapılacaktır.İŞİN YAPILACAĞI YERBilecik Merkez İlyasça KöyüİŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİİhale üzerinde kalan isteklinin birlikle sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren 75(YETMİŞBEŞ) takvim günü içerisinde de bitirmek zorundadırİHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELERa)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin belirtildiği belge,b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;b-1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,b-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.d) Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ)oranında geçici teminat veya teminat mektubu,e) Teklif mektubu,f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.g) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütnameh) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesih-1) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.ı) İş deneyim belgesi;Teklif edilen bedelin, ihale konusu iş veya benzer işe ait % 50’si gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi;Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan benzer işlere dair tebliğde yer alan A/ III – IV- IX VE D/I-II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.i) İş sahasında anahtar personel olarak 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 İnşaat Mühendisi veya 1 inşaat teknikeri sürekli bulundurulacağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi (Teklif sahibi öğrenim belgesini ibraz etse dahi taahhütname vermesi zorunludur)j) İhale Dokümanı bedelinin Birlik hesabına yatırıldığına dair banka dekontuİHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YERİhale dokümanı Bilecik Valiliği ek binasında hizmet vermekte olan Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz görülebilir. Aynı yerden Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki 44717352-5001 nolu Birlik Hesabına 250, 00 (İKİYÜZELLİ) TL yatırmak sureti ile temin edilebilir.İHALE DOKÜMANINDA BELİRİLMEYEN HUSUSLARA İLANLARDA YER VERİLEMEYECEĞİİlanda İhale Dokümanında Belirtilmeyen husus bulunmamaktadır.İHALE TARİHİ VE SAATİ18 /06 / 2021 14 : 30İHALE YERİBilecik Valiliği Toplantı salonuSON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ18 /06 / 2021 14 : 20TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİTeklifler Bilecik Valilik Ek Binasında hizmet veren Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir.GEÇİCİ TEMİNATTeklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur.ADRESİHürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak Valilik Binası (İd. ve Den. Md. )TELEFONU( 228 ) 212 5522 -2121250FAKSI( 228 ) 2121250İHALE TÜRÜAçık İhale Usulü

Bir önceki yazımız olan Son dakika haber: Bilecik Belediye Meclisi cenaze nakil ücretinde indirim yaptı başlıklı makalemizde Bilecik, Cenaze ve Haziran hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir